Leeg

€0,00 

Algemene voorwaarden gezondelamp

U bent hier

Algemene voorwaarden verkoop van producten – Gezondelamp

1. Definities
1.1 Gezondelamp: onderdeel van Pure Delight vennootschap onder firma met volledige aansprakelijkheid Pure Delight V.O.F., aan de Burgemeester Freijterslaan 415 te Roosendaal ( 4703 EH), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Breda onder nummer 20133688.
1.2 Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon die in de Overeenkomst als wederpartij van Gezondelamp optreedt.
1.3 Overeenkomst: de tussen Gezondelamp en de Klant gesloten koopovereenkomst waarbij Gezondelamp als verkoper en de Klant als koper van het Product optreedt.
1.4 Product: de roerende zaak die door Gezondelamp ter verkoop wordt aangeboden.
1.5 BTW-nummer: het BTW-nummer van Pure Delight : NL 1333.77.568.B.01

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn met uitsluiting van de door de Klant gehanteerde voorwaarden van toepassing op de totstandkoming en inhoud van de Overeenkomst, alsmede op alle aanbiedingen terzake de
totstandkoming van een Overeenkomst.
2.2 Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.
2.3 Deze Algemene Voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke en rechtspersonen waarvan Gezondelamp gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van de Overeenkomst.
2.4 Door het plaatsen van een bestelling verklaart de Klant zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

3. Totstandkoming overeenkomst
3.1 De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Gezondelamp en aanvaarding daarvan door de Klant. Een vrijblijvend aanbod kan nog onverwijld na ontvangst van de aanvaarding worden herroepen.
3.2 Ieder door Gezondelamp gedane aanbod is vrijblijvend, tenzij er sprake is van een onherroepelijk aanbod in de zin van artikel 6:219 lid 3 jo 6:217 lid 2 BW.

4. Koop en levering

Algemeen
4.1 Gezondelamp streeft ernaar het Product binnen dertig (30) dagen aan de Klant te leveren, tenzij met de Klant een andersluidende termijn is overeengekomen.
4.2 Indien levering binnen de in 4.1 genoemde termijn niet mogelijk blijkt, zal Gezondelamp de Klant hierover binnen 10 werkdagen informeren. De Klant heeft dan de mogelijkheid de Overeenkomst kosteloos te annuleren.
4.3 Indien het Product niet meer geleverd kan worden, wordt de Klant daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld en komt de Overeenkomst te vervallen. Indien van toepassing zal Gezondelamp het door de Klant betaalde
aankoopbedrag terugbetalen.

Algemene voorwaarden verkoop van producten – Pure Delight V.O.F.

4.2 Eigendomsoverdracht
4.2.1 De eigendom en het risico van het Product gaat over op het moment van levering aan de Klant.
4.3 Koop op afstand
4.3.1 De Klant die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van het Product het recht de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te ontbinden.
4.3.2 Indien de Klant gebruik maakt van het in 4.3.1 genoemde recht, dient het Product onverwijld na ontbinding in de originele verpakking retour te worden gezonden, voorzien van pakbon of klantnummer. Eventueel reeds door de Klant betaalde bedragen zullen binnen 30 dagen worden terugbetaald. De kosten van retourzending van het Product komen voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5. Prijs en betaling

5.1 De Klant is de prijs verschuldigd zoals vermeld in het aanbod. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de kosten van verzending zijn niet inbegrepen in de prijs.
5.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt betaling middels automatische incasso achteraf, na levering van het Product.
5.3 De Klant die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is in geval van niet tijdige betaling de wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment dat hij in verzuim is. Het verzuim treedt in, wanneer de Klant in gebreke wordt gesteld bij een schriftelijke aanmaning waarbij hem een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft. Indien het een zakelijke Klant betreft is deze in geval van niet tijdige betaling van rechtswege de handelsrente verschuldigd. Zowel de gerechtelijke alsmede de buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de Klant.
5.4 Betwisting van hetgeen door Gezondelamp in rekening is gebracht dient binnen 10 dagen na de factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan Gezondelamp kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke daarvan zal de factuur bindend zijn. De betalingsverplichting van de Klant wordt door zodanige betwisting niet opgeschort.
5.5 Gezondelamp is bevoegd tot verrekening.

6. Gebruiksvoorschriften
6.1 De Klant dient de gebruiksvoorschriften behorende bij het Product in acht te nemen.

7. Conformiteit
7.1 Gezondelamp staat er voor in dat het Product voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd is met op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

8. Garantie

8.1 Indien er garantiebepalingen gelden voor het Product, zullen die met het Product worden meegezonden. Gezondelamp handelt naar de garantiebepalingen van de fabrikant.

8.2 De Klant kan uitsluitend aanspraak maken op garantie indien hij/zij beschikt over een originele afleverfactuur.

9. Aansprakelijkheid
9.1 Gezondelamp is slechts aansprakelijk voor schade voorzover dat uit dit artikel blijkt.
9.2 De aansprakelijkheid van Gezondelamp is te allen tijde beperkt tot een bedrag ter hoogte van maximaal 2 maal de factuurwaarde van de geleverde Producten.
9.3 Aansprakelijkheid van Gezondelamp voor indirecte schade, zoals onder meer gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen is te allen tijde uitgesloten.
9.4 De in art. 9.2. en 9.3 genoemde uitsluitingen en beperkingen vinden geen toepassing indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Gezondelamp.
9.5 Iedere aanspraak tot schadevergoeding jegens Gezondelamp verjaart na verloop van één jaar vanaf het moment waarop de aanspraak haar oorzaak vond.

9.6 De Klant dient Gezondelamp zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken na de ontdekking van het ontstaan van de schade schriftelijk van de schade in kennis te stellen. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van Gezondelamp is gebracht, zal niet worden vergoed. De termijn van 4 weken geldt niet voor een Klant die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, indien deze Klant aannemelijk kan maken dat een tijdige schriftelijke reactie in redelijkheid niet van hem kon worden verwacht.

10. Klachten en geschillen
Klachten
10.1 Klachten over een Product of de dienstverlening van Gezondelamp kunnen - uitsluitend schriftelijk - worden ingediend bij: Gezondelamp V.O.F., Burgemeester Freijterslaan 415, 4703 EH te Roosendaal.
10.2 Gezondelamp zal binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht schriftelijk inhoudelijk reageren, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval zal aan de Klant binnen die termijn schriftelijk kenbaar worden gemaakt wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk wordt medegedeeld.    

Geschillen

10.3 Geschillen tussen de Klant die natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en Gezondelamp over de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst, kunnen zowel door de Klant als door Gezondelamp worden voorgelegd aan een Geschillencommissie.
10.4 Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan Gezondelamp is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
10.5 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de Klant zijn klacht eerst schriftelijk aan Gezondelamp heeft voorgelegd op de wijze zoals genoemd in artikel 10.1 of 10.2.
10.6 Wanneer de Klant een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Gezondelamp aan deze keuze gebonden. Wanneer Gezondelamp dat wil doen, zal de Klant binnen vijf weken na een daartoe door het bedrijf schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Gezondelamp de keuze van de Klant niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Gezondelamp gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
10.7 De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
10.8 Het recht van de Klant om het geschil voor te leggen aan een geschillencommissie laat onverlet het recht om het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.

11. Slotbepalingen
11.1 Indien een deel van de Overeenkomst of van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijke toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.
11.2 Op de Overeenkomst alsmede op alle aanbiedingen terzake de totstandkoming van een Overeenkomst is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

Depressielamp

Depressielamp heeft haar lampen met de grootste zorg ontwikkeld. Wij streven 100% klantevredenheid na en doen daarvoor ons uiterste best.

Depressielamp
Bank: NL45KNAB0257786392
KVK: 20133688
BTW: NL857481423B01

 

Contactgegevens

  • Roosendaal/Almelo
  • Tel: 06-34924795
  • Email: salesatdepressielamp [.] nl (subject: Email%20website, body: Geachte%20Gezondelamp%2C%0A)

Nieuwe berichten